Conflicten op de werkvloer.


Conflicten op het werk dienen te worden aangepakt. En dit zowel de ‘koude’ (= sluimerende, onderhuidse) conflicten als de ‘warme’ (openlijke, luide) conflicten. Zo niet zullen zij de productiviteit en het welzijn van de werknemers en het team ondermijnen. En daardoor onvermijdelijk ook de gezondheid van het bedrijf aantasten, zowel sociaal als economisch.

Spanningen en wrijvingen op het werk zijn inherent aan samenwerken. Als deze echter uitmonden in onderhuidse of escalerende conflicten ontstaan verzuurde relaties. En dat is nefast voor het engagement en de motivatie. Mensen worden ziek of vertrekken. Voor leidinggevenden is het niet altijd duidelijk wat er speelt. Bovendien zijn zij vaak, al dan niet expliciet, betrokken partij. Daardoor kan het voor hen moeilijk zijn om het geschil uit te praten en op te lossen. Zij kunnen zich richten naar de personeelsafdeling, een preventie-adviseur inschakelen of een coach onder de arm nemen.

Vaak is evenwel het aanstellen van een externe bemiddelaar de meest aangewezen weg. WE MEDIATE is hiervoor de ideale partner.

Wat zijn de voordelen van bemiddeling bij conflicten op het werk?

De voordelen zijn legio, zowel voor het bedrijf  als voor de werknemer. De belangrijkste sommen we even op.

  • Een bemiddelingsakkoord is het resultaat van een ‘doorleefd’ proces. De partijen hebben er samen aan gewerkt. Ze hebben elkaar ‘gehoord’ en begrijpen hoe de overeenkomst is tot stand gekomen, welke belangen het behartigt. Daardoor is het bemiddelingsakkoord gedragen én wordt dan ook beter nageleefd door de betrokkenen.
  • Heel vaak worden mensen die een bemiddelingstraject hebben doorlopen een stuk conflictvaardiger. Wat de kans op nieuwe escalatie in de toekomst aanzienlijk vermindert. Dit komt zowel de individuele werknemer als het klimaat binnen de organisatie ten goede.
  • De bemiddeling verloopt geheel vertrouwelijk, waardoor er geen communicatie naar buiten toe kan of mag. Dit voorkomt reputatie- of  imagoschade voor alle betrokkenen.
  • Bemiddeling verloopt sneller dan een rechtszaak, en ook de kosten hebben geen vergelijk.  Geen procedurekosten, geen of heel beperkte advocatenkosten. En de kosten van een bemiddeling worden verdeeld onder het aantal partijen.


Voor welke soort conflicten op het werk kan bemiddeling worden ingezet?

Bemiddeling kan worden ingezet voor nagenoeg alle soorten conflicten op de werkvloer: problemen in verband met loon, functiewijziging, tijdsduur, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties, teamdynamieken, discriminatie, pesterijen, evaluaties, … Belangrijk is dat de betrokken partijen het probleem willen oplossen en bereid zijn actief mee te werken. Enkel op die manier kan de bemiddeling daadwerkelijk slagen. 


Wat is de rol van de bemiddelaar bij conflicten op het werk?

De bemiddelaar is een onafhankelijke neutrale ‘derde’ persoon die de partijen helpt  hun problemen zelf op te lossen. De bemiddelaar reikt geen oplossingen aan en geeft geen advies. WE MEDIATE faciliteert en ondersteunt de betrokkenen in het uitwerken van een oplossing waar de betrokkenen zich kunnen in vinden. Een bemiddelaar oordeelt niet en heeft geen belang bij de uitkomst.

Elke partij heeft de vrije keuze om zich tijdens het proces te laten adviseren en bijstaan door bijvoorbeeld een raadsman of een syndicaal afgevaardigde. Of door een ander expert die een meerwaarde kan betekenen voor het welslagen van de  bemiddeling. Belangrijk is te noteren dat elkeen die aan het bemiddelingstraject deelneemt, volledig of gedeeltelijk, zich via het bemiddelingsprotocol verbindt tot geheimhouding.