Wat is een G.O.E.D. bemiddelingsakkoord?

Het bemiddelingsakkoord is de overeenkomst die in de laatste fase van de bemiddeling wordt opgesteld.  Alle betrokken partijen én de bemiddelaar ondertekenen dit schriftelijk akkoord. Indien de partijen dit wensen, kunnen zij het document laten homologeren door de rechter. Hierdoor krijgt dit akkoord de kracht van een vonnis. Bijgevolg kunnen de gemaakte afspraken uit het bemiddelingsakkoord desnoods via een gerechtsdeurwaarder worden afgedwongen bij niet-naleving ervan.

WE MEDIATE gaat de uitdaging aan om over quasi ieder type van conflict te bemiddelen en een gezamenlijk akkoord te bereiken.


Wat is een G.O.E.D. bemiddelingsakkoord?

Voor een G.O.E.D. bemiddelingsakkoord dienen 4 voorwaarden vervuld te zijn:

  • Gedragen. Staan de betrokken partijen achter het akkoord? Kunnen ze zich vinden in de oplossingen? Kunnen ze erachter staan? Niet enkel op het moment van het akkoord, maar ook achteraf? Dit is een cruciaal element.
  • Operationeel. Is het akkoord operationeel uitvoerbaar? Vooreerst is het belangrijk dat het akkoord praktisch uitvoerbaar is. Uiteraard dient het akkoord ook juridisch volledig stand houden. De bemiddelaar zal je de nodige informatie aanreiken en bij complexere materie zal hij indien nodig externe expertise inschakelen.
  • Economisch. Is het akkoord economisch haalbaar? Hier is een gedegen realiteitstoets is nodig. Om na te gaan of het wel mogelijk is de gemaakte afspraken financieel effectief ook in te vullen.
  • Duurzaam. Is het akkoord duurzaam?  Kunnen de gemaakte afspraken ook op langere termijn standhouden. Het aftoetsen hiervan samen met de bemiddelaar is uiterst belangrijk. Tevens kan het nuttig zijn ‘sleutelmomenten’ in te bouwen om op bepaalde momenten afspraken te kunnen herzien om beter aan de noden van een gewijzigde situatie te voldoen.


    Waarom is een G.O.E.D. akkoord zo belangrijk?

    Bij WE MEDIATE is het afsluiten van een G.O.E.D. bemiddelingsakkoord prioritair. Want pas dan kan er sprake kan zijn van een geslaagde bemiddeling. Enkel dan kan het conflict een plaats krijgen. De betrokken partijen kunnen zich aldus op hun al dan niet gezamenlijke toekomst concentreren.  Stelselmatig worden verzuurde relaties hersteld.

    Daardoor kan ook rust en harmonie terugkeren.